0481 - 373 446 directie@dewegwijzerelst.nl

Oudercommissie

Elk kind brengt minimaal acht jaar van zijn jeugd door op de basisschool. Doordeweeks is uw kind in de loop van de jaren zelfs steeds meer op school dan thuis. Daarom is het niet alleen van belang dat er goed les wordt gegeven, maar ook dat uw kind een plezierige tijd op school beleeft. 

Om daar voor te zorgen, vinden naast de gewone lessen op school nog tal van andere activiteiten en festiviteiten plaats. Dat gebeurt met inzet van de Oudercommissie. Zo organiseert de Oudercommissie samen met het team de viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen en wordt elk schooljaar afgesloten met een grootse activiteit als een fancy fair, spelenavond of speurtocht. 

Wing- Hung de Gijsel (penningmeester), Carla Otter (voorzitter), Ruth van Beuningen (lid).

Helma van Wolveren (lid), Chantal Hulsteijn (lid), Esmeralda Luijmes (lid), Liset van Eijk (lid) .

 Jacqueline Uspessij (lid), Hanneke Leenders (lid), Rachida Stroet (secretaris).

Niet op de foto staan: Marian Peters en Dorothé Rorijs (leden namens het team)

OC jaarverslag 2014-2015

De OC is ook bereikbaar via e-mail: r.laghlide@chello.nl

Klassenouders.
De OC en het team kunnen dit niet alleen. Hulp van ouders is hierbij nodig. Daarom inventariseert de OC aan het begin van het schooljaar welke ouders willen helpen. Per groep wordt een klassenouder aangesteld. Op grond van onze collectieve verzekering zijn de ouders tijdens hun hulp op school verzekerd. 

Jaarvergadering.
Aan het begin van elk schooljaar organiseert de OC een jaarvergadering. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. Zij krijgen dan inzicht in de uitgaven van het afgelopen jaar en de geplande bestedingen voor het komende jaar. Ook de samenstelling van de OC en eventuele verhoging van de ouderbijdrage worden dan vastgesteld.

Inzage. 
De notulen van deze en alle andere vergaderingen van de OC zijn voor iedereen in te zien; ze worden opgehangen op het prikbord bij de ingang van de school.

Ouderbijdrage. 
U begrijpt dat de Oudercommissie niet kan functioneren zonder voldoende financiële middelen. Activiteiten als excursies, kerstboekjes, paasmaaltijd, sinterklaasviering, enz. worden door de OC bekostigd. Dat is niet mogelijk zonder een financiële bijdrage van uw kant. Jaarlijks krijgt u daarom een verzoek om een (vrijwillige) bijdrage te betalen. De Oudercommissie heeft daarvoor als richtbedrag € 17,00 vastgesteld (u mag natuurlijk best meer betalen!). Voor de ouders van kinderen die tussen Kerst en Pasen instromen is het richtbedrag de helft.

Het rekeningnummer van de OC is IBAN: NL36 RABO 0122942930 t.n.v. Stichting Trivium inz. OC de Wegwijzer.

Ouders&COO.
De Vereniging voor ouders, christelijk onderwijs en opvoeding wil via haar website het onderwijs zo inzichtelijk maken voor ouders. Het is de landelijke organisatie van en voor ouders, oudercommissies (OC) en medezeggenschapsraden (MR). Zij zetten zich in voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. Hoofddoel is het stimuleren van een goede samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen! Zie daarvoor ook www.ouders.net.