0481 - 373 446 directie@dewegwijzerelst.nl

Medezeggenschapsraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap is er aan onze school een Medezeggenschapsraad verbonden. Het doel van de MR is om ouders en personeel in de gelegenheid te stellen mee te denken over zaken die de kwaliteit en de sfeer van de school bepalen.

De MR heeft een handleiding opgesteld. In dit document staat o.a. ons doel, onze werkwijze en een jaarplan, met daarin de onderwerpen die dit jaar in de MR aan de orde komen.

MR Handleiding 2015-2016 

De vergaderdata van de MR zijn:

4 februari, 31 maart en 23 juni 2016.

 De MR vergaderingen zijn openbaar. Als u van plan bent om een vergadering bij te wonen gelieve dan van tevoren een e-mail te sturen naar MRdeWegwijzerElst@hotmail.nl  (op de schoolkalender stond .com, maar dat moet .nl zijn )

De leden
De raad bestaat uit drie oudervertegenwoordigers en drie personeelsvertegenwoordigers. De leden van de MR worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar. In de MR zitten:

MR

Medezeggenschapsraad

Van links naar rechts:

Simone Pilon-Bol (ouder, voorzitter) Janneke van Ewijk (team, lid), Marc Kepers (ouder, secretaris), Marjan Visser (ouder, lid), Tineke Touwen (team, plaatsvervangend voorzitter) en Anke Diepenbroek (team, GMR).

Speerpunten MR de Wegwijzer 2015-2016:
  • passend onderwijs
  • continurooster
  • academische basisschool
  • onderwijs en voorlichting nieuwe media / mediawijsheid
  • identiteit en christelijk karakter school

Bevoegdheden. 
De MR heeft voor zaken de school betreffende advies- of instemmingbevoegdheid. Voorbeelden van instemmingsbevoegdheid zijn: verandering van onderwijskundige doelstellingen, vaststelling of wijziging van beleid op het gebied van de veiligheid of de gezondheid. 

Adviezen. 
Enkele voorbeelden van zaken waarbij de MR een adviserende rol heeft zijn: fusie, deelname aan onderwijskundige projecten, ontslag of aanstelling van de schoolleiding. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 
Naast de MR bestaat er ook een GMR, bestaande uit ouder- en personeelsvertegenwoordigers (afwisselend volgens vastgesteld rooster) van de onder ons bestuur vallende veertien betrokken scholen. De GMR bespreekt een aantal bovenschoolse zaken met het bestuur (bevoegd gezag) en heeft ook advies- en instemmingsbevoegheid op verschillende beleidsterreinen, zoals personeelszaken.

 laatste notulen van de MR (4 februari 216)

MR jaarverslag 2012-2013 

MR jaarverslag 2014-2015 

De MR is ook bereikbaar via e-mail: mrdewegwijzerelst@hotmail.com