Skip to content

Academische basisschool

Wij zien de school als een leerinstituut waar kennis en vaardigheden geleerd worden om in onze maatschappij te kunnen participeren. Daarbij gaan we uit van de basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie. Wij stemmen ons onderwijs af op de verschillen tussen kinderen en streven daarbij naar het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij, binnen de mogelijkheden van hun kunnen, tot optimale leerprestaties (kunnen)  komen. Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren.
Om bovenstaande waar te kunnen maken en tegelijkertijd voorbereid te zijn op de wereld van overmorgen is aanvulling op ons bestaande concept noodzakelijk. Naast het ambacht van lezen en rekenen worden van kinderen andere vaardigheden verwacht. Vaardigheden die te maken hebben met (bron)onderzoek, ict geletterdheid en samenwerken zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen . In onze vorm van de academische basisschool brengen we de ontwikkeling van deze vaardigheden van zowel leerkrachten als leerlingen onder één dak.

Professionalisering
Leerkrachten in het onderwijs werken tussen deze pijlers constant aan de verbreding en verdieping van hun professie. Dat vindt plaats zowel in teamverband als ook individueel. Daarbij valt te denken aan  cursussen of post-hbo-opleidingen. Binnen de academische basisschool willen we ook verdieping op wetenschappelijk niveau faciliteren.

Onderzoek
Onderzoek is een belangrijke pijler binnen de academische basisschool. Onderzoek kan ons helpen om te toetsen of bestaande (wetenschappelijke) kennis klopt en ons verder helpt. Onderzoek kan ons helpen bij het genereren nieuwe kennis door de basisschool als praktijkplek te zien, waar data en ervaringen omgezet kunnen worden naar kennis die breder inzetbaar is.

Het toelaten van studenten om onderzoek te doen binnen een basisschool is niet nieuw. Wat wel nieuw is dat binnen de academische basisschool vraagstukken onderzocht worden die door het team worden aangereikt. De onderzoeksvragen komen direct uit de praktijk, en de antwoorden zijn direct waardevol voor de basisschool.

 

 

21st Century Skills
Onze snel veranderende samenleving vraagt andere vaardigheden van onze kinderen. Natuurlijk willen wij als school de kinderen goed leren lezen en schrijven. Dat staat buiten kijf. Toch zijn we er ons van bewust dat lezen en schrijven alleen niet genoeg meer is. Er wordt over de hele wereld nagedacht wat die andere vaardigheden dan zouden moeten zijn. De Wegwijzer wil het model van de 21st Century Skills als basis gaan gebruiken. Niet als een apart vak, maar geïntegreerd in ons handelen.

De van nature al aanwezige onderzoekende attitude van leerlingen en leerkrachten moet aangewakkerd worden. Dat zal middels concrete programma’s zoals het Wetenschapsknooppunt en het Junior Technovium aangeboden worden, maar bijvoorbeeld ook bij de keuze voor een onderwijsmethode. In het pakket van eisen zal nadrukkelijk gekeken worden naar dit element.

In de dagelijkse lespraktijk zullen leerkrachten meer gebruik gaan maken van de onderzoekende kant door leerlingen meer regie over het eigen leren te gaan geven. Hierbij valt te denken aan dag- en weektaken waar ruimte ontstaat om zelf te plannen wat je waar leert.

Het eTwinning-programma bevordert samenwerking tussen scholen in Europa door middel van het gebruik van Informatie- en communicatietechnologie (ICT) door het leveren van steun, hulpmiddelen en diensten aan scholen om hen in staat te stellen partnerschappen voor de korte of lange termijn te vormen in allerlei vakken.

 

Executieve functieontwikkeling
De Wegwijzer is een school die vrij goed in staat is om de gestelde normen voor rekenen en taal te halen. Dat geldt voor alle kinderen, ook voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Er is een groep waarvoor het aanbod onvoldoende aansluit bij hun behoefte. Dat zijn de begaafde kinderen, ondanks dat zij de mogelijkheden hebben om goed te kunnen leren verzilveren zij niet altijd hun mogelijkheden omdat het aanbod in de klas hier (nog) niet geschikt voor is. Daarbij gaat het niet alleen om kinderen met een hoog IQ, maar ook kinderen die andere denk strategieën hanteren. Afgelopen periode hebben we geëxperimenteerd met een aanvullend onderwijsaanbod voor deze kinderen. In de proeftuinen zijn onderwerpen als filosofie, stedenbouw, socratische vraagstelling, Engels en Hongaars besproken.

 

 

Alpo opleiding
De ALPO is een combinatie van een wetenschappelijke opleiding met een praktijkgerichte opleiding. Je leert om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de onderwijspraktijk en op basis van zelfstandig onderzoek een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onderwijs. Het gaat hierbij om een samenwerking tussen het onderwijsinstituut pedagogische wetenschappen van de Radboud Universiteit en het Instituut Pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 

Back To Top