0481 - 373 446 directie@dewegwijzerelst.nl

Oudercommissie

Elk kind brengt minimaal acht jaar van zijn jeugd door op de basisschool. Doordeweeks is uw kind in de loop van de jaren zelfs steeds meer op school dan thuis. Daarom is het niet alleen van belang dat er goed les wordt gegeven, maar ook dat uw kind een plezierige tijd op school beleeft.

Om daar voor te zorgen, vinden naast de gewone lessen op school nog tal van andere activiteiten en festiviteiten plaats. Dat gebeurt met inzet van de Oudercommissie (OC). Zo organiseert de Oudercommissie samen met het team de viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen en wordt elk schooljaar afgesloten met een spelenavond.

Contact
U kunt de leden van de Oudercommissie altijd aanspreken, wanneer u vragen heeft of ideeën wilt inbrengen.
De OC is ook bereikbaar via e-mail: niekevanlin@hotmail.com

Jaarvergadering
Aan het begin van elk schooljaar presenteert de Oudercommissie het jaarverslag en de financiële verantwoording van het afgelopen jaar.  Dit wordt indien mogelijk gecombineerd met de informatieavond van de school. De ouders krijgen dan inzicht in de uitgaven van het afgelopen jaar en de geplande bestedingen voor het komende jaar. Ook de samenstelling van de OC en eventuele verhoging van de ouderbijdrage worden dan vastgesteld.

Ouderbijdrage
U begrijpt dat de Oudercommissie niet kan functioneren zonder voldoende financiële middelen. Activiteiten als excursies, kerstboekjes, paasmaaltijd, sinterklaasviering, enz. worden door de OC bekostigd. Dat is niet mogelijk zonder een financiële bijdrage van uw kant. Jaarlijks krijgt u daarom een verzoek om een (vrijwillige) bijdrage te betalen. De Oudercommissie heeft daarvoor als richtbedrag € 20,00 vastgesteld (u mag natuurlijk best meer betalen!). Het rekeningnummer van de OC is IBAN: NL36 RABO 0122942930 t.n.v. Stichting Trivium inz. OC de Wegwijzer.

Ouders&COO
De Vereniging voor ouders, christelijk onderwijs en opvoeding wil via haar website het onderwijs zo inzichtelijk maken voor ouders. Het is de landelijke organisatie van en voor ouders, oudercommissies (OC) en medezeggenschapsraden (MR). Zij zetten zich in voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. Hoofddoel is het stimuleren van een goede samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen! Zie daarvoor ook www.ouders.net.