0481 - 373 446 directie@dewegwijzerelst.nl

Medezeggenschapsraad

Doel
Het doel van de MR is om op te komen voor de belangen van ouders, kinderen en personeel. Om dit doel te bereiken biedt de wet (i.c. Wet medezeggenschap op scholen) de MR het recht op instemming, advies en initiatief. Hiermee kan de MR invloed c.q. controle uitoefenen op de beleidsvorming en – uitvoering van de school. Meer in het bijzonder gaat het om de kwaliteit van het onderwijs, de werkomstandigheden voor het personeel en een prettig en veilig klimaat voor kinderen, personeel en ouders. Concreet gaat het bijvoorbeeld om wijziging van de schooltijden, de organisatie van de school, de formatie, het jaarplan van de school en de schoolgids. Voor uitgebreide uitleg over de werkwijze en bevoegdheden van de MR kunt u de Handleiding van de MR raadplegen.

Samenstelling
De raad bestaat uit drie oudervertegenwoordigers en drie personeelsvertegenwoordigers:

Namens de ouders:

 • Sabien Wielsma (voorzitter)
 • Jeroen Verhaaren
 • Maaike van Deelen-Kamps (secretaris)

Namens het personeel:

 • Monique van Esch
 • Anneke Rouwen (tevens lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Trivium (GMR))
 • Boukje van den Hazelkamp

De leden van de MR worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

Bijwonen vergaderingen
De vergadering van de MR is openbaar. Dat betekent dat iedereen die bij de school betrokken is de vergadering kan bijwonen. De MR bepaalt of en wanneer een belangstellende het woord mag voeren. Wilt u een vergadering bijwonen, meldt u dit dan minimaal 1 dag van tevoren bij de secretaris van de MR.

Vergaderdata
In 2022/2023 zal de MR op de volgende momenten vergaderen (altijd om 20.00 uur).

 • Dinsdag 27 september 2022
 • Dinsdag 15 november 2022
 • Dinsdag 24 januari 2023
 • Dinsdag 28 maart 2023
 • Dinsdag 23 mei 2023
 • Dinsdag 27 juni 2023: thema-avond voor ouders

Contact
De MR communiceert zoveel mogelijk via de app Schoudercom, via mail dan wel blogberichten. De MR is zelf ook te bereiken door hen te mailen via de app. Een mail aan de secretaris via Schoudercom volstaat.